Disclaimer

Voorwaarden voor het gebruik van deze website

Toegang tot en gebruik van de site www.subconet.nl en de gerelateerde internetapplicaties (hierna ‘applicaties’) zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Tenzij anders bepaald in aanvullende voorwaarden in betreffende applicaties of in een ander gedeelte van de site.
Gebruik van deze site en gerelateerde applicaties betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden en aanvullende voorwaarden gesteld in de applicaties en andere delen van de site.
Zie ook de Algemene voorwaarden voor het gebruik van data en de Privacyverklaring.
Informatie over PostNL Pakketten, haar gelieerde ondernemingen en betrokken partijen en de producten en diensten op deze site worden met inachtneming van onderstaande voorwaarden verstrekt.

1. Deze site en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen betreffende of verband houdend met PostNL Pakketten of haar producten en diensten worden verstrekt "zoals zij zijn". Dus zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend.
De informatie die op deze site aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bepaalt zelf of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.

2. PostNL Pakketten noch een van haar contractpartijen of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze site aanwezig is.

3. Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door PostNL Pakketten gecorrigeerd zullen worden naar PostNL of één van de betrokken partijen haar goeddunken. Ook wordt de informatie op deze site regelmatig bijgewerkt. PostNL Pakketten behouden zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze site verwezen wordt. Aangezien internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op duizenden sites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen waartoe deze site toegang verleent afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze site. Om deze reden sluit PostNL Pakketten alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site.

4. De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo's en afbeeldingen die de producten en diensten van PostNL Pakketten herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van PostNL Pakketten. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van PostNL Pakketten. Alle rechten voorbehouden.

5. Alhoewel PostNL Pakketten al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en is aansprakelijkheid voor virussen uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.